نمایشگاه

a1

نمایشگاه 64 ووهان

a2

سی و ششمین نمایشگاه کنشن

a3

سی و ششمین نمایشگاه چنگدو

a4

شصتمین نمایشگاه Yiwu

a5

پنجاه و یکمین نمایشگاه یانتای

a6

نمایشگاه انجمن جهانی آموزش و پرورش سوئیس 2010

a7

نمایشگاه Wenzhou 2004