نمایشگاه

a1

چهل و چهارمین نمایشگاه ووهان

a2

شصت و سومین نمایشگاه کانشان

a3

شصت و دومین نمایشگاه چنگدو

a4

شصتمین نمایشگاه ییوو

a5

پنجاه و نهمین نمایشگاه یانتای

a6

نمایشگاه انجمن آموزش جهانی سوئیس 2010

a7

نمایشگاه ونژو 2004