2014 65 امین نمایشگاه ملی تجهیزات آموزشی کونمینگ

تبریک !! شرکت ما بخشی را شرکت کرد 2014 65 امین نمایشگاه تجهیزات ملی KUNMING، بسیاری از مشتریان داخلی و خارجی در تجهیزات زیست شناختی ، شیمیایی ، فیزیکی ، تجربی ما جالب هستند.


زمان ارسال: 23-20-20 ژوئن